Regulamin Klubu Tatrzańskiego PTTK w Szczecinie

I.     Założenia ogólne

§ 1

Klub działający na podstawie regulaminu nosi nazwę Klub Tatrzański PTTK w Szczecinie.

§ 2

Klub Tatrzański jest komórką organizacyjną Oddziału Miejskiego PTTK w Szczecinie skupiającą turystów uprawiających turystykę górską i alpinizm turystyczny.

§ 3

Klub jest zarejestrowany w KTG ZG PTTK.

§ 4

Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin.

§ 5

Klub może być członkiem zbiorowym innych organizacji i stowarzyszeń.

 

II.     Cele i zadania Klubu

§ 6

Celem Klubu Tatrzańskiego jest:

1)     skupienie członków PTTK zainteresowanych turystyką górską i alpinizmem turystycznym,

2)     organizowanie i ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki górskiej i krajoznawstwa,

3)     organizowanie szkolenia wewnątrzklubowego, ułatwianie zdobywania GOT oraz uprawnień przodownickich i taternickich,

4)     propagowanie turystyki górskiej i krajoznawstwa poza Klubem.

§ 7

Działalność Klubu prowadzona jest w oparciu o pracę społeczną członków przy pomocy biura Zarządu Oddziału miejskiego PTTK.

§ 8

Klub Tatrzański realizuje swe cele przez:

1)     organizowanie wycieczek, imprez górskich, wypraw krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w podobnych imprezach innych jednostek PTTK,

2)     organizowanie szkoleń oraz typowanie kandydatów na kursy i obozy szkoleniowe organizowane przez inne jednostki,

3)     organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych i spotkań towarzyskich oraz wystaw, konkursów, pokazów i imprez propagujących krajoznawstwo górskie,

4)     prowadzenie biblioteki klubowej,

5)     ułatwianie członkom Klubu nabywanie sprzętu turystycznego i wydawnictw górskich,

6)     współpracę z Komisjami Turystyki Górskiej wszystkich szczebli w realizacji zadań programowych i udział w spotkaniach i imprezach górskich.

§ 9

Klub Tatrzański może podjąć działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami obowiązującymi w PTTK.

 

III.     Środki i fundusze Klubu

§ 10

Fundusze Klubu pochodzą z:

1)     wpisowego, składek klubowych i części składek PTTK,

2)     dotacji, subwencji, darowizn,

3)     imprez organizowanych przez Klub,

4)     działalności gospodarczej, w razie jej podjęcia.

§ 11

Majątkiem i funduszami Klubu dysponuje zarząd w ramach uchwalonego budżetu i wytycznych walnego zebrania w granicach upoważnienia Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK.

 

IV.     Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkiem Klubu może być wyłącznie członek PTTK, który ukończył 16 rok życia.

§ 13

1.      Członkowie dzielą się na:

1)     sympatyków

2)     kandydatów

3)     zwyczajnych

4)     honorowych

2.      Członkiem sympatykiem może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 12, zainteresowana turystyką górską, która złoży deklaracje wstąpienia do Klubu.

3.      Członkiem kandydatem może być członek PTTK, który czynnie uprawia turystykę górską i zamierza ubiegać się o członkostwo zwyczajne.

4.      Członkiem zwyczajnym może być osoba, która:

1)     co najmniej rok była członkiem kandydatem,

2)     posiada odznakę GOT w stopniu:
mała srebrna lub wyższym, ewentualnie uprawnienia taternickie,

3)     brała udział w klubowym obozie górskim /w wyjątkowych przypadkach Zarząd może uznać za równoznaczne spełnienie tego warunku - właściwie udokumentowany udział w innym obozie o podobnym charakterze.

5.     Członkiem honorowym może być osoba posiadająca duże zasługi dla rozwoju Klubu lub turystyki górskiej.

§ 14

1.     Członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie deklaracji oraz - w przypadku członkostwa określonego w § 13 pkt. 3) i 4) - opinii dwóch członków wprowadzających.

2.     Członkostwo honorowe przyznawane jest uchwałą walnego zebrania.

§ 15

1.     Członkowie maja prawo do:

1)     uczestnictwa w imprezach i szkoleniach organizowanych przez PTTK oraz działalności Klubu,

2)     korzystania z urządzeń i sprzętu klubowego,

3)     noszenia odznaki Klubu i używania jego proporczyka,

4)     uczestnictwa w walnych zebraniach,

5)     kandydowania i wybierania władz Klubu,

6)     korzystania z innych przywilejów członka Klubu.

2.     Walne zebranie może podjąć uchwałę, że do władz Klubu będą wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni.

3.     Prawo członków do udziału w klubowych imprezach górskich może być ograniczone przez Zarząd Klubu z uwagi np.: na kwalifikacje turystyczne, sprawność fizyczna bądź wiek.

§ 16

1.     Członkowie kandydaci i zwyczajni zobowiązani są do:

1)     uprawiania turystyki górskiej lub alpinizmu turystycznego,

2)     aktywnego współuczestnictwa w działalności Klubu,

3)     dbania o pomieszczenia, urządzenia i sprzęt klubowy,

4)     regularnego opłacania składek członkowskich PTTK i składek klubowych

5)     przestrzegania regulaminu Klubu oraz realizowania uchwał i zaleceń władz Klubu.

§ 17

1.     Przynależność członka do Klubu ustaje na podstawie uchwały walnego zebrania w przypadku:

1)     pisemnej rezygnacji,

2)     utraty członkostwa PTTK,

3)     nieopłacenia składek członkowskich PTTK i klubowych przez okres powyżej jednego roku,

4)     naruszenia interesów Klubu lub postanowień Regulaminu - na podstawie wniosku Zarządu Klubu

2.     Utrata członkostwa honorowego ustaje na podstawie decyzji walnego zebrania.

3.     Od decyzji o utracie członkostwa przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do walnego zebrania lub Zarządu Oddziału.

 

V.     Organizacja Klubu Tatrzańskiego

§ 18

1.     Władzami Klubu Tatrzańskiego są:

1)     Walne Zebranie

2)     Zarząd Klubu

3)     Komisja Rewizyjna

2.     Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§ 19

1.     Najwyższą władzą Klubu jest walne zebranie, do którego zadań należy między innymi:

1)     wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

2)     ustalenie i zatwierdzenie kierowników pracy Klubu,

3)     uchwalenie budżetu Klubu,

4)     ocenianie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,

5)     udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,

6)     rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

7)     podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu lub w innych sprawach wymagających przejawu woli wszystkich członków Klubu,

8)     uchwalenie i zatwierdzanie Regulaminu Klubu,

9)     uchwalanie wysokości wpisowego, składki lub innych świadczeń członków Klubu.

2.     Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zebrania bez względu na ilość obecnych członków.

3.     Walne zebranie powinno być zwołane raz do roku, z podaniem miejsca i porządku obrad, a wyborcze z upływem kadencji. O terminie walnego zebrania Zarząd Klubu zawiadamia swych członków co najmniej na 10 dni naprzód.

4.     Nadzwyczajne walne zebranie zostanie zwołane:

1)     z inicjatywy Zarządu Klubu,

2)     na żądanie Zarządu Oddziału, Komisji rewizyjnej lub KTG,

3)     na żądanie co najmniej 1/3 członków Klubu.

5.     Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku w tej sprawie.

§ 20

1.     Zarząd Klubu składa się z 7 do 12 członków, z grona tego wybiera Prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2.     Zarząd Klubu może uzupełnić swój wkład przez dokooptowanie nowych członków w miejsce ustępujących w ilości nieprzekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu.

3.     Zebrania Zarządu Klubu zwołuje Prezes lub jego zastępca nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.

4.     Do prawomocności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

5.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów - decyduje glos przewodniczącego zabrania.

6.     Zarząd Klubu może być zawieszony lub rozwiązany wyłącznie uchwałą: walnego zebrania Klubu lub Zarządu Oddziału.

7.     Do zakresu zadań zarządu Klubu należy w szczególności:

1)     kierowanie działalnością klubu,

2)     gospodarowanie funduszami i majątkiem Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie upoważnienia przez Zarząd Oddziału PTTK,

3)     opracowywanie rocznych planów działalności oraz ich realizacja,

4)     przygotowywanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań i wniosków,

5)     przyjmowanie, zawieszanie, bądź skreślanie członków Klubu i prowadzenie ich ewidencji,

6)     zwoływanie walnych zebrań i wykonywanie uchwał tych zebrań,

7)     reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

8)     powoływanie w miarę potrzeb i możliwości sekcji specjalistycznych.

8.     Wszelka korespondencje w imieniu Klubu podpisuje Prezes z sekretarzem lub skarbnikiem.

§ 21

Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 - 5 członków, a jej działalność określają § 56 i § 57 Statutu PTTK oraz Regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

§ 22

Regulamin niniejszy wchodzi w zycie z dniem uchwalenia.